O podjetju

Osebna izkaznica podjetja

Kip vizija usposabljanje in zaposlovanje invalidov, proizvodnja, storitve d.o.o.

Skrajšano ime družbe:         Kip vizija d.o.o.
Sedež podjetja:                     Lesično 71, 3261 Lesično
Poslovna enota:                    PE Celje, Ipavčeva ulica 32, 3000 Celje
Država:                                   Slovenija
Telefon:                                  03-80-95-066
E-naslov:                                info@kipvizija.si
Spletna stran:                       www.kipvizija.si
Leto ustanovitve:                 2000
Davčna številka:                   SI66243980
Matična številka:                  1562975000
Osnovni kapital:                   8.762,99 eur
Transakcijski račun:           SI56 0400 1005 0387 609 odprt pri Novi KBM d.d.
Direktorica:                          Darja Godler, uni.dipl.ekon.

Osnovne dejavnosti po SKD:

69.200         Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
17.290         Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
26.110         Proizvodnja elektronskih komponent
70.220         Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
81.210         Splošno čiščenje stavb
82.920         Pakiranje
88.101         Dejavnost invalidskih podjetij

 

Lastništvo: Občina Kozje, Občina Podčetrtek, Terme Olimia d.d. in  Samson d.o.o.  

Opis podjetja

Kip vizija d.o.o. je invalidsko podjetje, s sedežem v občini Kozje. Status invalidskega podjetja je pridobila že ob samem začetku delovanja. Ima izdelan poslovni načrt, zaposluje in usposablja invalide, ki se zaradi invalidnosti ne morejo zaposliti ali obdržati zaposlitve pri delodajalcih v običajnem delovnem okolju, zaposluje tudi strokovnega delavca v skladu z zakonom.

Pogoje delovanja invalidskega podjetja določa zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI). Invalidsko podjetje je po tem Zakonu gospodarska družba, ki med celim poslovnim letom zaposluje in usposablja najmanj 40 % invalidov od vseh zaposlenih v družbi in ima na podlagi predhodnega soglasja vlade republike Slovenije, s številka odločbe 11600-67/2004/10 pridobljen status invalidskega podjetja s strani ministrstva za delo družino in socialne zadeve.

Osnovni namen poslovanja invalidskih podjetij ni pridobivanje dobička, temveč gre za podjetja posebnega družbenega in socialnega pomena, saj zagotavljajo delovna mesta za invalide. Predstavljajo neko vrsto socialne ekonomije in s svojimi dejavnostmi omogočajo usposabljanje in zaposlovanje invalidnim in težje zaposljivim osebam na programih, ki so primerni glede na njihovo preostalo delazmožnost.

 

Vizija podjetja

Vizija invalidskega podjetja Kip vizija d.o.o. je ostati uspešen gospodarski subjekt, ki se ob delu z ranljivimi skupinami in zaposlovanju invalidov učinkovito spoprijema z izzivi sodobnega časa in tako ustvarja nove smernice na področju usposabljanja, zaposlovanja in oblikovanja delovnih programov ter delovnih mest s prilagoditvami za delo, vključitev ter zaposlitev invalidov.

Želi postati ključni akter na področju zaposlovanja invalidov na območju Obsotelja in Kozjanskega ter pomemben akter zaposlovanja invalidov v Savinjski regiji.

Glede na potrebe okolja in skladno s smernicami razvoja podjetja, se oblikujejo novi produkti in dejavnosti družbe. Z nakupom prostorov, njihovo obnovo in preselitvijo oktobra 2018, smo vsak dan bliže zastavljenim ciljem. Pripravljeni temelji za nadaljnjo širitev dejavnosti omogočajo večjo zaposljivost invalidov preko različnih zaposlitvenih programov. Z ureditvijo primernega delovnega okolja se jim še naprej zagotavlja strokovno pomoč pri vključevanju v družbo in opravljanju dela.

Vso pozornost je potrebno posvečati odgovornosti do zaposlenih – spoštovanje posameznika, korektni in profesionalni odnosi do zaposlenih in med samimi zaposlenimi v delovnem kolektivu.

Še naprej se je potrebno posvečati uveljavljanju človekovih pravic invalidov ter opozarjati na načelo nediskriminacije invalidov. Potrebno je spodbujati vključevanje invalidov v družbeno življenje, prispevati k ozaveščanju javnosti in sodelovati pri preprečevanju in odpravljanju ovir.

Vseskozi je potrebno strmeti k ciljem podjetja, ščititi dobro ime podjetja z vsakim našim dejanjem in skrbeti za visok ugled v družbi.