Invalidske kvote

NADOMESTNA IZPOLNITEV KVOTE

SODELUJETE  Z INVALIDSKIM PODJETJEM KIP VIZIJA d.o.o.

Na področju nadomestne izpolnitve kvote opravljamo dejavnosti na naslednjih področjih:

  • 17.290 – proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona,
  • 26.110 – proizvodnja elektronskih komponent,
  • 69.200 – računovodske in knjigovodske storitve,
  • 70.220 – drugo podjetniško in poslovno svetovanje,
  • 81.210 – splošno čiščenje stavb;
  • 82.920 – pakiranje;

Namesto plačevanja prispevkov  v invalidski sklad si lahko na področju  poslovnega sodelovanja z invalidskim podjetjem Kip vizija d.o.o. zagotovite storitve ali produkte, ki jih potrebuje vaše podjetje, hkrati pa zadostite predpisanim zahtevam glede invalidskih kvot.

Zavezanci za kvoto sodelujete s Kip vizija d.o.o. in  prihranite,  namesto, da bi  plačevali v sklad ter si zagotovite kvalitetno opravljeno storitev.

Kaj je invalidska kvota?

Vsak delodajalec, ki zaposluje najmanj 20 oseb, ima obveznost izpolnjevati invalidsko kvoto, kar pomeni, da mora zaposlovati od 2 do 6 % invalidov (odvisno od registrirane dejavnosti). Zavezanec lahko svojo obveznost glede kvote izpolni tako, da:
  • ima zaposleno predpisano število invalidov ali
  • plača prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov,
  • ali pa nadomestno izpolni kvoto s sodelovanjem z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom.

Plačilo zaradi neizpolnjevanja kvote

Delodajalec, zavezanec h kvoti, ki ne izpolni kvote, mora za vsakega invalida, ki bi ga moral zaposliti za izpolnitev predpisane kvote, do vključno zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec, plačati v sklad prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 70 % minimalne plače, kar za leto 2019 znaša 620,64  EUR mesečno.
Na letnem nivoju to za zavezanca za kvoto predstavlja 7.447,69 € za enega invalida, katerega nima zaposlenega.

Kako si lahko kot delodajalec znižate obveznost plačila prispevka?

Delodajalec, ki ne izpolnjuje kvote z zaposlenimi invalidi, lahko delno ali v celoti zniža obveznost plačila prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov na podlagi sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem kot nadomestno izpolnitev kvote. Za nadomestno izpolnitev kvote se šteje v koledarskem letu sklenjena in izpolnjena pogodba o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem.

Kako in koliko lahko prihranite?

Pogoj za nadomestno izpolnitev kvote je sklenjena in izpolnjena pogodba o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem po kateri se priznajo stroški dela v višini najmanj 15 minimalnih plač v 12 mesecih za vsakega invalida, kar v letu 2019 znaša 1.108,29 € oz. 13.299,45 € letno.

Pogodba o poslovnem sodelovanju med invalidskim podjetjem in zavezancem za kvoto mora biti posredovana na invalidski sklad (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS) pred pričetkom sodelovanja.

Pomembno je vedeti,  da  se glede na višino cene za opravljeno storitev priznajo za nadomestno kvoto samo stroški dela in ne celotna  pogodbena vrednost.  Stroški dela se priznajo različno glede na predmet opravljanja storitve.

Naročniku, zavezancu za kvoto, ni potrebno  plačevati  v sklad (70 % minimalne plače mesečno za 1 manjkajočega invalida), v kolikor kot nadomestno izpolnitev kvote realizira svojo obveznost z invalidskim podjetjem, poleg tega ima opravljeno storitev po tržni ceni.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije