Projekti EKSRP

NOVE STORITVE ZA TRAJNOSTNO OBSOTELJE IN KOZJANSKO

Naslov projekta: NOVE STORITVE ZA TRAJNOSTNO OBSOTELJE IN KOZJANSKO

Akronim: OK RURARNI SERVIS

Prijavitelj: KIP VIZIJA d.o.o., Lesično 71, 3261 Lesično

Partnerja: DRUŠTVO DPM ATOMČEK PODČETRTEK, Trška cesta 23, 3254 Podčetrtek in

KOZJANSKI PARK, Podsreda 45, 3257 Podsreda

Povzetek/cilji projekta: Namen operacije je z usposabljanji, izobraževanji in ozaveščanjem vzpostaviti pogoje za trženje za tri vrste lokalih storitev, po katerih se kaže v lokalnem okolju potreba. Predmet operacije so usposabljanja za nove storitve ob hkratnem ozaveščanju o ohranjanju narave več generacij. Glavni izzivi izhajajo iz SLR in pokrivajo 3 tematska področja, osrednje področje, Ustvarjanje delovnih mest in glavni cilj pa je Vzpostavitev pogojev za trženje Novih storitev za trajnostno Obsotelje in Kozjansko

(OK RURALNI SERVIS) za širšo lokalno skupnost:

  1. Nova storitev za urejanje notranjih prostorov, ki zajema čiščenje in energijsko urejanje prostorov in je namenjeno v osnovi turističnim ponudnikom za podporo turističnim ponudnikom.
  1. Nova storitev za urejanje okolice (zelenice, parki, ipd.), zajema čiščenje in energijsko urejanje zunanjega prostora (okolice) s posebnim poudarkom na urejanju zunanjosti, ki se zlije z okoljem zavarovanega območja narave (Kozjanski park). Namenjena bo urejanju prostorov in okolice lokalnim skupnostim za lepšo krajino.
  1. Nova storitev za obrezovanje visokodebelnega sadnega drevja in drugih del v visokodebelnih sadovnjakih: vzgoja sadik, sajenje, ipd. z upoštevanjem tradicionalnega znanja. Visokodebelna sadna drevesa so ena od naravnih danosti tega območja in se jo na tem območju še posebej neguje, saj skrbi za ohranjanje dragocenih avtohtonih in tradicionalnih sadnih vrst.

Poleg vzpostavitve pogojev za trženje 3 novih lokalnih storitev je cilj operacije tudi:

  1. Ohranitev obstoječih naravnih danosti ter dvig ozaveščenosti prebivalstva o pomenu varstva narave in okolja ohranjanja obstoječih naravnih danosti, o pomenu negovanja visokodebelnih sadnih dreves, o sadnih vrstah v času podnebnih sprememb, o pticah in o koristnih organizmih, NATURI 2000 in biodiverziteti za trajnostni in celovit razvoj območja.
  1. Vzpostavitev pogojev za medgeneracijsko druženje: na izobraževanjih v visokodebelnem travniškem sadovnjaku bodo prisotni udeleženci več generacij, ki si bodo izmenjali izkušnje.

Ciljne skupine: mladi, invalidi, ženske, lastniki sadovnjakov, kmetje.

Operacija pa velik pomen daje tudi ozaveščenosti prebivalstva o pomenu varstva narave in okolja.

Vrednost projekta: 74.333,55

Vir sredstev: Sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP) iz naslova izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD).

Spletna stran Evropske komisije namenjena EKSRP – http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Spletna stran PRP  – www.program-podezelja.si/

Drugačen pogled

Naslov operacije: Nadgradnja znanj in povezovanje kot izhodišče za razvoj novih produktov

Akronim:  DRUGAČEN POGLED

Prijavitelj: Kip vizija d.o.o.
Partner: Turistično društvo Pilštanj

Operacija je sofinancirana na 2. javnem pozivu za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014-2020 sofinanciranje s sredstvi EKSRP.

Povzetek: 

Posebno pozornost želimo v sklopu operacije nameniti ranljivim skupinam in jim zagotoviti pogoje za storitve informiranja in pridobivanja brezplačnih informacija v novo nastali IN-VEM točki, ki bo delovala v sklopu invalidskega podjetja Kip vizija d.o.o. Istočasno bo operacija prispevala k ustvarjanju boljših pogojev za gospodarski in turistični razvoj podeželja. Operacija je zasnovana na krepitvi zavedanja o pomenu narave, novih pristopov uporabe informacijsko – komunikacijske tehnologije in podpori skladnega in vzdržnega razvoja podeželja. Izvedena bo predstavitev čebelarstva na interaktiven način in informiranje ljudi o pomenu čebelarstva in ostalih opraševalcev, ohranjanju okolja ter hkrati vzpodbujanje udeležencev k razmišljanju o uporabi njihovih potencialov za nadgradnjo turistične in podjetniške  ponudbe. Različne delavnice in izobraževanja v sklopu projekta bodo nadgrajene s pisnimi izdelki o invalidih in hitrejšem vstopu na trg dela, o pomenu čebel za okolje in obstoj ljudi ter z zloženko Invalidi – korak naprej.  Projekt se bo izvajal na celotnem območju LAS Obsotelje in Kozjansko.

Cilji: Vzpostavitev pogojev za pridobivanje novih znanj, informacij, spodbujanje razvoja novih produktov, dvig ozaveščenosti o pomenu in varstvu narave in okolja;

Aktivnosti za doseganje ciljev: 

Izvedeni  bosta dve delavnici za aktiviranje invalidov za lažji vstop na trg dela, ena ustvarjalna medgeneracijska likovna delavnica Ljudje in narava, vzpostavljena delujoča IN-VEM točka z izvedenih  pet različnih modulov delavnice Ljudje in komunikacija ter spoprijemanje z izzivi, izvedenih pet predstavitev čebelarstva na interaktiven način in informiranje  o pomenu čebel  in ostalih opraševalcev ter ohranjanju okolja ter uporabi lokalnih potencialov za nadgradnjo turistične ponudbe, vključitev 3D očal v turistično ponudbo.  Preplet vodenja  in koordinacije ter promocije in obveščanja javnosti pa bo zagotovljen skozi celotno izvedbo operacije.

Rezultati 

bodo prispevali k uresničevanju cilja pridobivanja novih znanj, informacij na področju aktiviranja naravnih in človeških virov, izhajajoč iz ljudi, njihovih ovir, kompetenc  in zmožnosti, njihovega vključevanja in nadgrajevanja njihovih  kompetenc  s pomočjo  aktivnosti v projektu in si prizadevali, da bo vključenost ranljivih skupin čim večja, hkrati pa bodo prispevali k varovanju naravnih in kulturnih vrednot, ohranjanju narave in ozaveščanju o pomembnosti tudi za nadaljnje rodove.

Vrednost projekta, ki se bo izvajal v letu 2019 znaša 11.563,37 €, od tega je odobreno sofinanciranje 9.291,73 €, projektna partnerja bosta zagotovila 2.271,64 €.

Evropske komisije, namenjene EKSRP
Program razvoja podeželja

Čez griče Kozjanskega in Obsotelja

Zapori  Kozje kot turistična točka: https://www.kipvizija.si/?page_id=573

Projekt »Zgodovinske osebnosti Kozjanskega in Obsotelja kot odlična priložnost skupne promocije« smo izvedli partnerji Kip vizija d.o.o., Muzejsko društvo Kozje in Občina Kozje. Uvrščen je bil v Načrt izvedbenih projektov s strani Lokalne akcijske skupine Obsotelje in Kozjansko in potrjen s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

V sklopu projekta smo  raziskali zgodovinske osebnosti območja in jih s pomočjo družabne igre »Čez griče Kozjanskega in Obsotelja« vključili v predstavitev območja kot turistične destinacije.

Muzejsko društvo Kozje je postavilo razstavo »Sodstvo v Kozjem«, skozi katero so izpostavljeni zgodovinski liki (npr. sodnik). Razstava je na ogled v osrednjem delu  trga Kozje, poleg različnih drugih znamenitosti kot so graščina Kozje, muzejska zbirka Šola moje mame, Kroflnov mlin, cerkev sv. Eme, …

Občina Kozje je uredila prostore starih zaporov v Kozjem, Muzejsko društvo pa je postavilo  stalno razstavo, ki je del zanimive  turistične ponudbe celotnega območja LAS (občin Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje).

Drugačen pogled

Akronim projekta: ROMARSKI MOZAIK

Cilji: Ohranjanje in prenos znanja o kulturni dediščini ter spodbujanje razvoja novih produktov.
Prijavitelj: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Partner: Kip vizija d. o. o.
Ukrep 4.1 Program razvoja podeželja

Rezultati: dve v operaciji izdani publikaciji o kulturni dediščini bosta predstavljali vir znanja prihodnjim rodovom, oblikovani bodo novi programi in delavnice za obiskovalce, znanje, pridobljeno v aktivnostih operacije, bo del programov kulturnih dni in drugih dogodkov.

Aktivnosti za doseganje ciljev: vodenje in koordinacija, promocija in obveščanje, izvedba delavnic baročne umetnosti, izvedba kulinarično-zeliščarskih delavnic, priprava in izvedba delavnice baročni detajli, izdaja knjige o propadanju in obnovi lesenih kipov iz kapel šmarske Kalvarije, izvedba dogodka Poletna muzejska noč in izdelava promocijske vrečke baročni mozaik.

Povzetek: Izhodišče operacije predstavlja dejstvo, da imamo na območju veliko pomembnih baročnih sakralnih spomenikov. Prvi problem, na katerega naletimo, pa sta premajhna osveščenost o pomembnosti teh spomenikov in premalo znanja o njih. Tako smo si zastavili, da bomo s pomočjo načrtovanih aktivnosti izpostavili nekatere značilnosti poletnih romanj, ki so se v preteklosti zelo intenzivno odvijala v teh krajih, osvežili znanje o značilnostih baročnih romanj in o hrani, ki je spremljala romarske shode (začetek zorenja sliv, blagoslov zelišč in kako lahko vse to vključimo danes v svoje življenje). Z medgeneracijsko zastavljenimi aktivnostmi želimo povezati starejšo generacijo, da deli spomine in svoje znanje z mlajšimi, mlade pa, da z inovativnimi idejami navdušijo starejše, kako lahko na stare običaje pogledajo s sodobne in v prihodnost zazrte perspektive. Ob običajih bomo obnovili znanje tudi o okraskih, značilnih za barok, in jih aktualizirali. Da v operaciji osveženo in na novo pridobljeno znanje ne bo zaman, bomo izdali knjižno publikacijo o ohranjanju enega najpomembnejših baročnih romarskih spomenikov, najmlajšim bomo priskrbeli pobarvanko, ki bo predstavljala prvo srečanje s tematiko ohranjanja dediščine, da se naše zamisli čim bolj popularizirajo, pa bomo poskrbeli s promocijskimi vrečkami, za katere želimo, da v čim večji meri obkrožijo Slovenijo, Evropo in svet.

Evropske komisije, namenjene EKSRP
Program razvoja podeželja