Projekti EKSRP

Drugačen pogled

Naslov operacije: Nadgradnja znanj in povezovanje kot izhodišče za razvoj novih produktov

Akronim:  DRUGAČEN POGLED

Prijavitelj: Kip vizija d.o.o.
Partner: Turistično društvo Pilštanj

Operacija je sofinancirana na 2. javnem pozivu za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014-2020 sofinanciranje s sredstvi EKSRP.

Povzetek: 

Posebno pozornost želimo v sklopu operacije nameniti ranljivim skupinam in jim zagotoviti pogoje za storitve informiranja in pridobivanja brezplačnih informacija v novo nastali IN-VEM točki, ki bo delovala v sklopu invalidskega podjetja Kip vizija d.o.o. Istočasno bo operacija prispevala k ustvarjanju boljših pogojev za gospodarski in turistični razvoj podeželja. Operacija je zasnovana na krepitvi zavedanja o pomenu narave, novih pristopov uporabe informacijsko – komunikacijske tehnologije in podpori skladnega in vzdržnega razvoja podeželja. Izvedena bo predstavitev čebelarstva na interaktiven način in informiranje ljudi o pomenu čebelarstva in ostalih opraševalcev, ohranjanju okolja ter hkrati vzpodbujanje udeležencev k razmišljanju o uporabi njihovih potencialov za nadgradnjo turistične in podjetniške  ponudbe. Različne delavnice in izobraževanja v sklopu projekta bodo nadgrajene s pisnimi izdelki o invalidih in hitrejšem vstopu na trg dela, o pomenu čebel za okolje in obstoj ljudi ter z zloženko Invalidi – korak naprej.  Projekt se bo izvajal na celotnem območju LAS Obsotelje in Kozjansko.

Cilji: Vzpostavitev pogojev za pridobivanje novih znanj, informacij, spodbujanje razvoja novih produktov, dvig ozaveščenosti o pomenu in varstvu narave in okolja;

Aktivnosti za doseganje ciljev: 

Izvedeni  bosta dve delavnici za aktiviranje invalidov za lažji vstop na trg dela, ena ustvarjalna medgeneracijska likovna delavnica Ljudje in narava, vzpostavljena delujoča IN-VEM točka z izvedenih  pet različnih modulov delavnice Ljudje in komunikacija ter spoprijemanje z izzivi, izvedenih pet predstavitev čebelarstva na interaktiven način in informiranje  o pomenu čebel  in ostalih opraševalcev ter ohranjanju okolja ter uporabi lokalnih potencialov za nadgradnjo turistične ponudbe, vključitev 3D očal v turistično ponudbo.  Preplet vodenja  in koordinacije ter promocije in obveščanja javnosti pa bo zagotovljen skozi celotno izvedbo operacije.

Rezultati 

bodo prispevali k uresničevanju cilja pridobivanja novih znanj, informacij na področju aktiviranja naravnih in človeških virov, izhajajoč iz ljudi, njihovih ovir, kompetenc  in zmožnosti, njihovega vključevanja in nadgrajevanja njihovih  kompetenc  s pomočjo  aktivnosti v projektu in si prizadevali, da bo vključenost ranljivih skupin čim večja, hkrati pa bodo prispevali k varovanju naravnih in kulturnih vrednot, ohranjanju narave in ozaveščanju o pomembnosti tudi za nadaljnje rodove.

Vrednost projekta, ki se bo izvajal v letu 2019 znaša 11.563,37 €, od tega je odobreno sofinanciranje 9.291,73 €, projektna partnerja bosta zagotovila 2.271,64 €.

Evropske komisije, namenjene EKSRP
Program razvoja podeželja

Čez griče Kozjanskega in Obsotelja

Zapori  Kozje kot turistična točka: https://www.kipvizija.si/?page_id=573

Projekt »Zgodovinske osebnosti Kozjanskega in Obsotelja kot odlična priložnost skupne promocije« smo izvedli partnerji Kip vizija d.o.o., Muzejsko društvo Kozje in Občina Kozje. Uvrščen je bil v Načrt izvedbenih projektov s strani Lokalne akcijske skupine Obsotelje in Kozjansko in potrjen s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

V sklopu projekta smo  raziskali zgodovinske osebnosti območja in jih s pomočjo družabne igre »Čez griče Kozjanskega in Obsotelja« vključili v predstavitev območja kot turistične destinacije.

Muzejsko društvo Kozje je postavilo razstavo »Sodstvo v Kozjem«, skozi katero so izpostavljeni zgodovinski liki (npr. sodnik). Razstava je na ogled v osrednjem delu  trga Kozje, poleg različnih drugih znamenitosti kot so graščina Kozje, muzejska zbirka Šola moje mame, Kroflnov mlin, cerkev sv. Eme, …

Občina Kozje je uredila prostore starih zaporov v Kozjem, Muzejsko društvo pa je postavilo  stalno razstavo, ki je del zanimive  turistične ponudbe celotnega območja LAS (občin Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje).

Drugačen pogled

Akronim projekta: ROMARSKI MOZAIK

Cilji: Ohranjanje in prenos znanja o kulturni dediščini ter spodbujanje razvoja novih produktov.
Prijavitelj: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Partner: Kip vizija d. o. o.
Ukrep 4.1 Program razvoja podeželja

Rezultati: dve v operaciji izdani publikaciji o kulturni dediščini bosta predstavljali vir znanja prihodnjim rodovom, oblikovani bodo novi programi in delavnice za obiskovalce, znanje, pridobljeno v aktivnostih operacije, bo del programov kulturnih dni in drugih dogodkov.

Aktivnosti za doseganje ciljev: vodenje in koordinacija, promocija in obveščanje, izvedba delavnic baročne umetnosti, izvedba kulinarično-zeliščarskih delavnic, priprava in izvedba delavnice baročni detajli, izdaja knjige o propadanju in obnovi lesenih kipov iz kapel šmarske Kalvarije, izvedba dogodka Poletna muzejska noč in izdelava promocijske vrečke baročni mozaik.

Povzetek: Izhodišče operacije predstavlja dejstvo, da imamo na območju veliko pomembnih baročnih sakralnih spomenikov. Prvi problem, na katerega naletimo, pa sta premajhna osveščenost o pomembnosti teh spomenikov in premalo znanja o njih. Tako smo si zastavili, da bomo s pomočjo načrtovanih aktivnosti izpostavili nekatere značilnosti poletnih romanj, ki so se v preteklosti zelo intenzivno odvijala v teh krajih, osvežili znanje o značilnostih baročnih romanj in o hrani, ki je spremljala romarske shode (začetek zorenja sliv, blagoslov zelišč in kako lahko vse to vključimo danes v svoje življenje). Z medgeneracijsko zastavljenimi aktivnostmi želimo povezati starejšo generacijo, da deli spomine in svoje znanje z mlajšimi, mlade pa, da z inovativnimi idejami navdušijo starejše, kako lahko na stare običaje pogledajo s sodobne in v prihodnost zazrte perspektive. Ob običajih bomo obnovili znanje tudi o okraskih, značilnih za barok, in jih aktualizirali. Da v operaciji osveženo in na novo pridobljeno znanje ne bo zaman, bomo izdali knjižno publikacijo o ohranjanju enega najpomembnejših baročnih romarskih spomenikov, najmlajšim bomo priskrbeli pobarvanko, ki bo predstavljala prvo srečanje s tematiko ohranjanja dediščine, da se naše zamisli čim bolj popularizirajo, pa bomo poskrbeli s promocijskimi vrečkami, za katere želimo, da v čim večji meri obkrožijo Slovenijo, Evropo in svet.

Evropske komisije, namenjene EKSRP
Program razvoja podeželja