Drugačen pogled

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naslov operacije: Nadgradnja znanj in povezovanje kot izhodišče za razvoj novih produktov

Akronim:  DRUGAČEN POGLED

Prijavitelj: Kip vizija d.o.o.
Partner: Turistično društvo Pilštanj

Operacija je sofinancirana na 2. javnem pozivu za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014-2020 sofinanciranje s sredstvi EKSRP.

Povzetek: 

Posebno pozornost želimo v sklopu operacije nameniti ranljivim skupinam in jim zagotoviti pogoje za storitve informiranja in pridobivanja brezplačnih informacija v novo nastali IN-VEM točki, ki bo delovala v sklopu invalidskega podjetja Kip vizija d.o.o. Istočasno bo operacija prispevala k ustvarjanju boljših pogojev za gospodarski in turistični razvoj podeželja. Operacija je zasnovana na krepitvi zavedanja o pomenu narave, novih pristopov uporabe informacijsko – komunikacijske tehnologije in podpori skladnega in vzdržnega razvoja podeželja. Izvedena bo predstavitev čebelarstva na interaktiven način in informiranje ljudi o pomenu čebelarstva in ostalih opraševalcev, ohranjanju okolja ter hkrati vzpodbujanje udeležencev k razmišljanju o uporabi njihovih potencialov za nadgradnjo turistične in podjetniške  ponudbe. Različne delavnice in izobraževanja v sklopu projekta bodo nadgrajene s pisnimi izdelki o invalidih in hitrejšem vstopu na trg dela, o pomenu čebel za okolje in obstoj ljudi ter z zloženko Invalidi – korak naprej.  Projekt se bo izvajal na celotnem območju LAS Obsotelje in Kozjansko.

Cilji: Vzpostavitev pogojev za pridobivanje novih znanj, informacij, spodbujanje razvoja novih produktov, dvig ozaveščenosti o pomenu in varstvu narave in okolja;

Aktivnosti za doseganje ciljev: 

Izvedeni  bosta dve delavnici za aktiviranje invalidov za lažji vstop na trg dela, ena ustvarjalna medgeneracijska likovna delavnica Ljudje in narava, vzpostavljena delujoča IN-VEM točka z izvedenih  pet različnih modulov delavnice Ljudje in komunikacija ter spoprijemanje z izzivi, izvedenih pet predstavitev čebelarstva na interaktiven način in informiranje  o pomenu čebel  in ostalih opraševalcev ter ohranjanju okolja ter uporabi lokalnih potencialov za nadgradnjo turistične ponudbe, vključitev 3D očal v turistično ponudbo.  Preplet vodenja  in koordinacije ter promocije in obveščanja javnosti pa bo zagotovljen skozi celotno izvedbo operacije.

Rezultati 

bodo prispevali k uresničevanju cilja pridobivanja novih znanj, informacij na področju aktiviranja naravnih in človeških virov, izhajajoč iz ljudi, njihovih ovir, kompetenc  in zmožnosti, njihovega vključevanja in nadgrajevanja njihovih  kompetenc  s pomočjo  aktivnosti v projektu in si prizadevali, da bo vključenost ranljivih skupin čim večja, hkrati pa bodo prispevali k varovanju naravnih in kulturnih vrednot, ohranjanju narave in ozaveščanju o pomembnosti tudi za nadaljnje rodove.

Vrednost projekta, ki se bo izvajal v letu 2019 znaša 11.563,37 €, od tega je odobreno sofinanciranje 9.291,73 €, projektna partnerja bosta zagotovila 2.271,64 €.

Evropske komisije, namenjene EKSRP
Program razvoja podeželja